Vedtægter

Foreningen Sydhavnens Folkemøde

§ 1 Foreningens navn, hjemsted og arbejdsområde 

Foreningens navn er Foreningen for Sydhavnens Folkemøde ( SV:F), herefter benævnt Foreningen i vedtægterne. Foreningen har hjemsted København med base i Sydhavnen.

§ 2 Foreningens formål 

Stk. 1. Foreningen har til formål på almennyttigt og folkeoplysende grundlag:

– at udvikle og facilitere initiativer, der skaber aktivitet og åben debat omkring demokrati, byudvikling, byplanlægning og natur.

Herunder:

– at forestå udvikling, planlægning, produktion, markedsføring og gennemførelse af den årlige begivenhed Sydhavnens Folkemøde.

– at forestå udvikling, planlægning, produktion, markedsføring og gennemførelse af andre arrangementer med udgangspunkt i temaerne åben debat omkring demokrati, byudvikling, byplanlægning og natur.

Stk. 2. Foreningen skal så vidt muligt realisere sine mål gennem samarbejde med andre.

Stk.3. Foreningens formål er at arbejde for at højne kvaliteten i byudviklingen for borgerne, virksomhederne, besøgende og myndigheder ved at skabe en platform for erfaringsudvekslinger og debat om by- og samfundsudvikling på et fagligt og tværfagligt højt plan. Sydhavnens Folkemøde tager udgangspunkt i lokale problematikker og løsninger der har potentiale til at hæve diskussionen til det generelle, nationale og globale.

Formålet søges fremmet ved at sikre en større opmærksomhed omkring emnerne blandt borgere og politikere. Dette gøres gennem konstruktiv debat og folkeoplysning via diverse medier og fysiske arrangementer.

Det er Foreningens ambition at være en samlende platform, der forener og udveksler viden mellem borgere, politikere, teoretikere, praktikere, ildsjæle, samt offentlige og private fagfolk.

Foreningen er partineutral, og tilstræber at være platform for så nuanceret en debat som muligt, hvor alle vinkler og aspekter af en problematik belyses.

Stk. 4. Foreningen arbejder for at skabe folkeoplysning der går i alle retninger, således at det hhv. er borgerne der oplyser politikere og fagfolk om deres ønsker til den fremtidige udvikling, samt politikere der oplyser borgere og fagfolk om deres prioriteringer og handlerum, lige så vel som fagfolk oplyser om de nuværende, historiske og fremtidige forhold omkring emnerne.

Det tilstræbes at debatten altid befinder sig på et erfaringsbaseret og fagligt højt niveau, og i et inkluderende og letforståeligt sprog, således at det opleves nyttigt og berigende for alle involverede parter.

Der søges til alle tider en ligeværdig balance mellem det faglige og folkelige indhold både i kommunikationen og ved fysiske arrangementer.

Stk. 5. Gennem den årlige begivenhed Sydhavnens Folkemøde ønsker foreningen at udgøre en samlende platform for lokalområderne i hovedstadsområdet, der skal fremme nye møder og initiativer på tværs af alle skel. Med udgangspunkt i foreningens forankring i Sydhavnen fremmes tillige den lokale bevidsthed, fx igennem nyskabende former for borgerinddragelse. 

Stk. 6. Foreningens formål er at arbejde med og videreudvikle metoden ”Foreningen skaber rammerne – folket skaber indholdet”, hvilket skal indbyde alle interesserede borgere i Danmark til at melde sig som enten aktive medlemmer eller løst tilknyttede frivillige i arbejdet med Sydhavnens Folkemøde fra år til år.

Stk.7. Foreningen søger at være en samlende digital platform for alle der deler foreningens interesser og formål, såvel lokalt, som nationalt og globalt.

Stk. 8. Foreningen har til formål at være en folkelig platform for oplysning, udbredelse og arbejde henimod at nå FN’S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING med særligt fokus på verdensmål 11 om at sikre bæredygtige byer og lokalsamfund.

§ 3 Medlemmer 

Stk. 1. Som medlem af Foreningen kan med bestyrelsens godkendelse optages indtil 50 aktive medlemmer, der har komplementære kompetencer, der modsvarer Foreningens behov og udvikling og som ønsker at bidrage med en aktiv indsats for gennemførelsen af Foreningens formål og aktiviteter.

Det tilstræbes at Foreningens medlemmer tilsammen udgør en mangfoldig forsamling ud fra forskellighed i bopæl, alder, erhverv, kulturelle baggrund, politisk tilhørsforhold og tilknytning til Sydhavnen.

Stk. 2. Som medlem optages personer, der som udgangspunkt underskriver en samarbejdsaftale.

Stk.3. Medlemmer, der ikke lever op til de §3 Stk.2 nævnte krav eller som handler imod Foreningens formål og interesser, kan med beslutning i bestyrelsen med 2/3 flertal ekskluderes af Foreningen. Beslutningen kan, uden at dette har opsættende virkning, indbringes for den førstkommende generalforsamling. 

§ 4 Generalforsamling 

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes senest i årets 4. kvartal.

Stk. 2. Der indkaldes til generalforsamling med minimum 14 dages varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne via email og/eller bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når forpersonen, bestyrelsen eller mindst 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 1 måned efter, at krav herom er fremsat.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forperson og sekretær i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der er indmeldt senest 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlinger afholdes så vidt muligt som et fysisk møde i København SV, men kan ved særlige lejligheder blive afholdt virtuelt. Sekretariatet vil sørge for at hjælpe samtlige medlemmer med adgang til det virtuelle møde, men det er hvert enkelt medlems ansvar at tage imod denne hjælp i rimelig tid inden afholdelse af selve mødet. 

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Stk. 7. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet. Stemmeret kan udøves ved personlig tilstedeværelse, enten fysisk eller virtuelt, eller ved fuldmagt. Hver tilstedeværende kan kun have én fuldmagt med.

Stk. 8. Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

§ 5 Daglig ledelse og tegningsregel 

Stk. 1. Foreningens strategiske ledelse varetages af bestyrelsen, der foruden forperson kan bestå af 1-6 medlemmer, samt op til 2 suppleanter. Bestyrelsen konstitueres med en forperson og en kasserer. Bestyrelsesmedlemmer vælges som udgangspunkt for 2 år ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan indgå samarbejder med andre om varetagelse af Foreningens aktiviteter, der vedrører den daglige drift eller dele heraf.

Stk. 3. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsens forperson og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at forperson og kasserer kan råde over betalingskort hver for sig, dog skal beløb over 10.000 kr godkendes af bestyrelsen. Netbank til foreningens bank-/giro-konti administreres ved to-faktor system.

Stk. 4. Bestyrelsen varetager koordinationen af arbejdsgrupperne og den daglige drift i henhold til det vedtagne budget. 

Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved uenighed vægtes forpersons stemme tungest.

Stk. 6. Forperson leder bestyrelsens forhandlinger, og i dennes forfald næstperson. 

Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes hvert kvartal. Næste mødedato aftales ved afslutningen af et bestyrelsesmøde. Der kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder med 1 uges varsel pr. mail.

§ 6 Arbejdsgrupper og foreningskultur

Stk. 1. Bestyrelsen nedsætter, koordinerer og opløser rådgiverpanel, aktivitetspanel, samt arbejdsgrupper blandt foreningens medlemmer.

Stk. 2. Arbejdskulturen bygger på grundprincipperne:

– der må aldrig være mere snak end handling.

– de, som investerer tid og påtager sig ansvar, er dem, der aktuelt formulerer udfordringer og former strategier, målsætninger, arbejdsgange og kommunikationsveje m.m. med respekt for og afvejning mellem traditioner og udvikling.

– kritik skal være konstruktiv og afsender skal søge selv at bidrage med løsninger.

Stk. 3. Ved konstituering af ny bestyrelse underskrives en ny forretningsorden.

§ 7 Økonomi 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og regnskabet revideres af en revisor valgt på generalforsamlingen. 

Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren. 

Stk. 3. Kassereren fører medlemsregister.

Stk. 4. Formanden og kassereren kan hver for sig råde over foreningens betalingskort og kasse.

Stk. 5. Eventuelt årligt overskud anvendes til Foreningens fremtidige aktiviteter inden for Foreningens formål.

§ 8 Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses efter forslag fra bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med det ene punkt på dagsordenen, og hvor 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Opløses foreningen, skal eventuel formue, redskaber, inventargenstande, osv. overføres til formål, der besluttes på den opløsende generalforsamling og som følger reglerne for en almennyttig forening.

§ 9 Vedtægter 

Stk. 1. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 02/04 2020. 

Stk.2. Vedtægterne kan ændres efter forslag fra bestyrelsen på generalforsamlingen, hvis 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor. 

§ 1 Foreningens navn, hjemsted og arbejdsområde
Foreningens navn er Foreningen for Sydhavnens Folkemøde, forkortet SVF. Foreningens hjemsted er København.

§ 2 Foreningens formål
Stk. 1. Foreningen har til formål på almennyttigt grundlag:

 • at forestå udvikling, planlægning, produktion, markedsføring og gennemførelse af den årlige begivenhed Sydhavnens Folkemøde.
 • at forestå udvikling, planlægning, produktion, markedsføring og gennemførelse af andre arrangementer med udgangspunkt i temaerne demokrati, byudvikling, natur eller Københavns Sydhavn.
 • at støtte initiativer der skaber aktivitet og debat omkring demokrati, byudvikling, natur eller Københavns Sydhavn.

  Stk. 2. Foreningen skal så vidt muligt realisere sine mål gennem samarbejde med andre.

  Stk.3. Foreningens formål er at arbejde for at højne kvaliteten i byudviklingen for borgerne, virksomhederne, besøgende og myndigheder ved at skabe en platform for erfaringsudvekslinger og debat om by- og samfundsudvikling på et fagligt og tværfagligt højt plan. Sydhavnens Folkemøde tager udgangspunkt i lokale problematikker og løsninger der har potentiale til at hæve diskussionen til det generelle, nationale og globale.
  Formålet søges fremmet ved at sikre en større opmærksomhed omkring emnerne blandt borgere og politikere. Dette gøres gennem konstruktiv debat og folkeoplysning via diverse medier og fysiske arrangementer.
  Det er Foreningens ambition at være en samlende platform, der forener og udveksler viden mellem borgere, politikere, teoretikere, praktikere, ildsjæle, samt offentlige og private fagfolk.
  Foreningen er ikke partipolitisk, og tilstræber at være platform for så nuanceret en debat som muligt, hvor alle vinkler og aspekter af en problematik belyses.

  Stk. 4. Foreningen arbejder for at skabe folkeoplysning der går i alle retninger, således at det hhv. er borgerne der oplyser politikere og fagfolk om deres ønsker til den fremadrettede udvikling, samt politikere der oplyser borgere og fagfolk om deres prioriteringer og handlerum, lige så vel som fagfolk oplyser om de nuværende, historiske og fremtidige forhold omkring emnerne.
  Det tilstræbes at debatten altid befinder sig på et erfaringsbaseret og fagligt højt niveau, og i et inkluderende og letforståeligt sprog, således at det opleves nyttigt og berigende for alle involverede parter.
  Der søges til alle tider en ligeværdig balance mellem det faglige og folkelige indhold både i kommunikationen og ved fysiske arrangementer.

  Stk. 5. Gennem den årlige begivenhed Sydhavnens Folkemøde ønsker foreningen at udgøre en samlende platform for lokalområdet, der skal fremme nye møder og initiativer, samt styrke den lokale bevidsthed og stolthed omkring områdets særlige karakter.

  Stk. 6. Foreningens formål er at arbejde med og videreudvikle metoden ”Foreningen skaber rammerne – folket skaber indholdet”, hvilket skal indbyde alle interesserede borgere i Danmark til at melde sig som enten aktive medlemmer eller løst tilknyttede frivillige i arbejdet med Sydhavnens Folkemøde fra år til år.

  Stk.7. Foreningen søger at være en samlende digital platform for alle der deler foreningens interesser og formål, såvel lokalt, som nationalt og globalt.

  Stk. 8. Foreningen har til formål at være folkelig platform for oplysning, udbredelse og arbejde henimod at nå af FN’s 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING med særligt fokus på verdensmål 11 om at sikre bæredygtige byer og lokalsamfund.

  § 3 Medlemmer
  Stk. 1. Som medlem af Foreningen kan med bestyrelsens godkendelse optages indtil 50 aktive medlemmer, der har komplementære kompetencer, der modsvarer Foreningens behov og udvikling og som ønsker at bidrage med en aktiv indsats for gennemførelsen af Foreningens formål og aktiviteter.
  Det tilstræbes at Foreningens medlemmer tilsammen udgør en mangfoldig forsamling ud fra forskellighed i bopæl, alder, erhverv, kulturelle baggrund, politisk tilhørsforhold og tilknytning til Sydhavnen.

  Stk. 2. Som medlem optages personer, der melder sig til en navngivet post og herefter underskriver en samarbejdsaftale.

  Stk.3. Medlemmer, der ikke lever op til de §3 Stk.2 nævnte krav eller som handler imod Foreningens formål og interesser, kan med beslutning i bestyrelsen med 2/3 flertal ekskluderes af Foreningen. Beslutningen kan, uden at dette har opsættende virkning, indbringes for den førstkommende generalforsamling.

  Stk. 4. Man bliver støttemedlem ved at betale kontingent fastsat af generalforsamlingen. Foreninger, institutioner og virksomheder optages med de rettigheder, der svarer til et støttemedlem.

  § 4 Generalforsamling
  Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes senest i årets 4. kvartal.

  Stk. 2. Der indkaldes til generalforsamling med minimum 14 dages varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne via email og/eller bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.

  Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, bestyrelsen eller mindst 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 1 måned efter, at krav herom er fremsat.

  Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forperson i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der er indmeldt senest 2 dage før generalforsamlingen.

  Stk. 6. Generalforsamlinger afholdes så vidt muligt som et fysisk møde i København SV, men kan ved særlige lejligheder blive afholdt virtuelt. Sekretariatet vil sørge for at hjælpe samtlige medlemmer med adgang til det virtuelle møde, men det er hvert enkelt medlems ansvar at tage imod denne hjælp i rimelig tid inden afholdelse af selve mødet.

  Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.
  Stk. 7. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

  Stk. 8. Over det på generalforsamlingen besluttede, udarbejdes referat, der underskrives
  af dirigenten.

  § 5 Daglig ledelse og tegningsregel
  Stk. 1. Foreningens strategiske ledelse varetages af bestyrelsen, der foruden forperson kan bestå af 1-6 medlemmer, samt op til 2 suppleanter. Bestyrelsen konstitueres med en forperson og en kasserer. Bestyrelsesmedlemmer vælges som udgangspunkt for 2 år ad gangen. I foreningens opstartsperiode 01.08.2019-01.08.2020 kan bestyrelsesmedlemmer udskiftes på bestyrelsesmøder, hvis et flertal af den fremmødte bestyrelse stemmer herfor.

  Stk. 2. Bestyrelsen kan ansætte en direktion til varetagelse af Foreningens daglige virksomhed eller indgå aftale med andre om at varetage den daglige virksomhed eller dele heraf.

  Stk. 3. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsens forperson og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at forperson og kasserer kan råde over dankort hver for sig, dog skal beløb over 10.000 kr godkendes af bestyrelsen. Netbank til foreningens bank-/giro-konti administreres ved to-faktor system.

  Stk. 4. Bestyrelsen varetager koordinationen af arbejdsgrupperne og den daglige drift i henhold til det vedtagne budget.

  Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved uenighed vægtes forpersons stemme tungest.

  Stk. 6. Forperson leder bestyrelsens forhandlinger, og i dennes forfald næstperson.

  Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes hvert kvartal. Næste mødedato aftales ved afslutningen af et bestyrelsesmøde. Der kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder med 1 uges varsel pr. mail.

  § 6 Arbejdsgrupper og foreningskultur
  Stk. 1. Bestyrelsen nedsætter, koordinerer og opløser rådgiverpanel, aktivitetspanel, samt arbejdsgrupper blandt foreningens medlemmer.

  Stk. 2. Arbejdskulturen bygger på grundprincipperne:
 • der må aldrig være mere snak end handling.
 • de som investerer tid og påtager sig ansvar er de der aktuelt formulerer udfordringer og former strategier, målsætninger, arbejdsgange og kommunikationsveje m.m. med respekt for og afvejning mellem traditioner og udvikling.
 • kritik skal være konstruktiv og afsender skal søge selv at bidrage med løsninger.

  Stk. 3. Ved konstituering af ny bestyrelse underskrives en ny forretningsorden.

  § 7 Økonomi
  Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og regnskabet revideres af en revisor valgt på generalforsamlingen.

  Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren.

  Stk. 3. Kassereren fører medlemsregister.

  Stk. 4. Formanden og kassereren kan hver for sig råde over foreningens betalingskort og kasse.

  Stk. 5. Støtteforeningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.

  Stk. 6. Støtteforeningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

  § 8 Opløsning
  Stk. 1. Foreningen kan kun opløses efter forslag fra bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med det ene punkt på dagsordenen, og 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

  Stk. 2. Opløses foreningen, skal evt. formue, redskaber, inventargenstande, osv. overføres til formål, der besluttes på den opløsende generalforsamling.

  § 9 Vedtægter
  Stk. 1. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 02/04 2020.

  Stk.2. Vedtægterne kan ændres efter forslag fra bestyrelsen på generalforsamlingen, hvis 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Del siden på sociale medier